Weź udział w loterii i sprawdź, czy pod Twoim kodem ze zdrapki kryje się jedna z ponad 10 tysięcy pięknych nagród!

– Weź udział –

Zgłoszeń do loterii można było dokonywać do 7.07.2018 r.

10000 fotoalbumów, w których uwiecznisz najpiękniejsze chwile
1000 kart płatniczych
o wartości
500 zł
100 weekendów dla 2 osób
w jednym z trzech
ekskluzywnych
Hoteli SPA
150 g
230 g
300 g
 • I Kup jedno z opakowań Raffaello z promocyjnym nadrukiem i zdrapką w środku.
 • IIWeź udział w loterii, podając swoje dane osobowe.
 • IIIZarejestruj unikalny kod ze zdrapki i sprawdź, czy nagroda jest Twoja.
 • IVZachowaj opakowanie i kod ze zdrapką ‑ będą potrzebne przy weryfikacji prawa do nagrody.
Pobierz regulamin
LaureaciKontakt
Weź udział w loterii

i sprawdź, czy pod Twoim kodem ze zdrapki kryje się jedna z ponad 10 tysięcy pięknych nagród!

150 g
230 g
300 g

Wskaż kupiony produkt

Oświadczam, że:


I Kup jedno z opakowań Raffaello z promocyjnym nadrukiem i zdrapką w środku. IIWeź udział w loterii, podając swoje dane osobowe.
IIIZarejestruj unikalny kod ze zdrapki i sprawdź, czy nagroda jest Twoja. IVZachowaj opakowanie i kod ze zdrapką ‑ będą potrzebne przy weryfikacji prawa do nagrody.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ
„Więcej niż tysiąc pięknych gestów”

 1. Nazwa i rodzaj Loterii PROMOCYJNEJ

  Loteria promocyjna, zwana dalej „Loterią”, organizowana jest pod nazwą „Więcej niż tysiąc pięknych gestów”.

 2. Nazwa podmiotu urządzającego Loterię

  Organizatorem Loterii jest Unlimited Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prezydencka 11, 02-072 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000302412, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 zł, NIP 521-347-77-05, zwana dalej „Organizatorem”.

 3. Nazwa organu, który wydał zezwolenie

  Loteria stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 165). Loteria jest prowadzona na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz na podstawie niniejszego Regulaminu.

 4. Definicje

  Użyte w niniejszym Regulaminie terminy, zdefiniowane poniżej, oznaczają odpowiednio:

  • Loteria – znaczenie nadano w pkt. 1;
  • Organizator – znaczenie nadano w pkt. 2;
  • Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady i warunki uczestnictwa w Loterii;
  • Produkt Promocyjny – każdy z wymienionych poniżej produktów, których nabycie uprawnia do udziału w Loterii, a mianowicie:
   • Raffaello 150 g – wyłącznie opakowania oznaczone promocyjnym nadrukiem,
   • Raffaello 230 g – wyłącznie opakowania oznaczone promocyjnym nadrukiem,
   • Raffaello 300 g – wyłącznie opakowania oznaczone promocyjnym nadrukiem;
  • Kod - kod alfanumeryczny, składający się z 12 znaków;
  • Zdrapka z Kodem - kupon zawierający Kod, który znajduje się wyłącznie w opakowaniach Produktów Promocyjnych. Kupon opisany jest zwrotem „KOD PROMOCYJNY” i zawiera instrukcję odsłonięcia
  • Kodu. Kod wydrukowany na kuponie jest zakryty farbą ochronną oraz folią.
  • Zgłoszenie – pojedynczy unikatowy Kod ze Zdrapki z Kodem z opakowania Produktu Promocyjnego, zgłoszony do Loterii poprzez rejestrację na stronie internetowej w sposób opisany w pkt. 5.1 d);
  • Transakcja – zakup, co najmniej jednego dowolnego Produktu Promocyjnego, dokonany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej;
  • Uczestnik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, spełniająca warunki wskazane w pkt. 5.1 i 5.4.;
  • Okres Sprzedaży Produktów Promocyjnych – okres od dnia 4 maja 2018 roku do dnia 7 lipca 2018 roku, podczas którego możliwe jest dokonywanie Transakcji, które uprawniają do wzięcia udziału w Loterii;
  • Okres Zgłoszeń do Loterii – okres od dnia 7 maja 2018 roku do dnia 7 lipca 2018 roku, podczas którego możliwe jest dokonywanie Zgłoszeń do Loterii;
  • Okres Loterii – okres od dnia 4 maja 2018 roku do dnia 18 września 2018 roku, obejmujący Okres Sprzedaży Produktów Promocyjnych, Okres Zgłoszeń do Loterii oraz czas przeznaczony na losowanie, składanie i rozpatrywanie reklamacji;
  • Laureaci – Uczestnicy będący zwycięzcami Loterii;
  • Komisja – znaczenie nadano w pkt. 10.1;
 5. Zasady prowadzenia Loterii
  1. Uczestnikiem Loterii może być osoba fizyczna, która spełnia łącznie poniższe warunki:
   1. ukończyła 18 lat i zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
   2. w Okresie Sprzedaży Produktów Promocyjnych nabyła co najmniej jeden dowolny Produkt Promocyjny, jako konsument w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego,
   3. zachowa Zdrapkę z Kodem oraz opakowanie Produktu Promocyjnego. Zdrapkę z Kodem oraz Opakowanie Produktu Promocyjnego należy przechowywać do celów weryfikacji Zgłoszenia oraz wydania nagrody. Jedna Zdrapka z Kodem oraz jedno opakowanie Produktu Promocyjnego upoważnia do jednego Zgłoszenia w Loterii,
   4. dokona prawidłowego Zgłoszenia udziału w Loterii poprzez:
    • zarejestrowanie się w Okresie Zgłoszeń do Loterii na stronie internetowej www.podarujraffaello.pl poprzez wypełnienie dostępnego na tej stronie formularza zgłoszeniowego. Formularz obejmuje następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu komórkowego Uczestnika, wskazanie Produktu Promocyjnego zakupionego przez Uczestnika oraz wpisanie Kodu ze Zdrapki z Kodem,
    • zaakceptowanie Regulaminu oraz oświadczenie, że Uczestnik spełnia warunki opisane w pkt 5 Regulaminu;
    • wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie przez Ferrero Polska Commercial sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-952), przy ul. Wiertniczej 126 danych podanych w formularzu zgłoszeniowym, a także określonych Regulaminem danych potwierdzających spełnienie przez Uczestnika warunków uczestnictwa w Loterii oraz danych niezbędnych do przyznania i wydania Uczestnikowi Nagrody, w celu umożliwienia Uczestnikowi udziału w Loterii, jej organizacji, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia zgodnie z Regulaminem, w tym wydania Nagród, oraz na udostępnienie Unlimited sp. z o.o., ul. Prezydencka 11, 02-072 Warszawa danych Uczestników i Laureatów w zakresie niezbędnym, aby Unlimited sp. z o.o. jako organizator Loterii mogła wydać imienne zaświadczenia o uzyskanej wygranej, ujawnić dane Laureata w ewidencji wydanych nagród oraz ewidencji zaświadczeń, a także rozpatrzyć reklamacje Uczestników;
    • wyrażenie zgody na prowadzenie komunikacji w związku z Loterią za pomocą środków komunikacji elektronicznej / telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których Uczestnik jest użytkownikiem (tj. wiadomości e-mail i sms; urządzeń przypisanych do numeru telefonu z którego korzysta oraz adresu e-mail) na zasadach opisanych w Regulaminie w celu przesyłania wiadomości związanych z udziałem w Loterii, w tym w celu przekazywania bezpłatnych informacji dotyczących udziału w Loterii w zakresie opisanym w Regulaminie; poprzez zaznaczenie odpowiednich pól pod formularzem zgłoszeniowym na stronie internetowej www.podarujraffaello.pl. Oświadczenie o akceptacji Regulaminu oraz wyrażenie zgód, o których mowa powyżej, jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Loterii i otrzymania informacji o Nagrodzie wygranej w Loterii. Dane Uczestnika przetwarzane będą wyłącznie w związku z udziałem Uczestnika w Loterii; komunikacja na podstawie danych, o których mowa w powyższym punkcie, będzie mieć miejsce wyłącznie w związku z udziałem Uczestnika w Loterii i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
    • wysłanie (kliknięcie w przycisk „Wyślij”) formularza zgłoszeniowego.

    Po wysłaniu Zgłoszenia Uczestnik informowany jest poprzez wyświetlenie na ekranie urządzenia, z którego dokonano Zgłoszenia, komunikatu o przyjęciu Zgłoszenia oraz informacji czy do jego Kodu jest przypisana nagroda czy nie. Równocześnie w przypadku przypisania nagrody do zgłoszonego Kodu, na adres e-mail podany w Zgłoszeniu wysyłana jest bezpłatna informacja o wygranej wraz z opisem, jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać nagrodę.

  2. Zgłoszenia nieprawidłowe to Zgłoszenia niespełniające wymogów podanych w pkt. 5.1 d) oraz:
   • dokonane poza Okresem Zgłoszeń do Loterii,
   • nie zawierające danych wymaganych w formularzu zgłoszeniowym: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu komórkowego Uczestnika i Kodu ze Zdrapki z Kodem,
   • w którym brak zaznaczenia odpowiednich pól pod formularzem zgłoszeniowym na stronie internetowej www.podarujraffaello.pl, o których mowa w pkt 5.1.d).

   Zgłoszenia nieprawidłowe nie biorą udziału w Loterii.

  3. Uczestnik może dokonać zakupu dowolnej liczby Produktów Promocyjnych i przysłać dowolną liczbę Zgłoszeń, z tym zastrzeżeniem, że jeden Kod ze Zdrapki z Kodem stanowi jedno Zgłoszenie. Uczestnik może zgłosić ten sam Kod tylko jeden raz do Loterii. Ponowne zgłoszenie tego samego Kodu jest niemożliwe, o czym Uczestnik jest niezwłocznie informowany poprzez komunikat na stronie internetowej www.podarujraffaello.pl przy próbie ponownego zgłoszenia tego samego Kodu.
  4. W Loterii nie mogą brać udziału, ani otrzymać nagrody, pracownicy oraz członkowie władz Organizatora lub osoby przez niego wyznaczone do przeprowadzenia Loterii, w tym losowania, to jest członkowie władz i pracownicy Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o. i Ferrero Polska Sp. z o.o., a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, rodziców, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, w rozumieniu prawa cywilnego.
 6. Obszar, na którym urządzana jest Loteria

  Loteria przeprowadzana jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

 7. OKRES SPRZEDAŻY PRODUKTÓW PROMOCYJNYCH, OKRES ZGŁOSZEŃ DO LOTERII I OKRES Loterii
  1. Dokonywanie Transakcji, uprawniające do wzięcia udziału w Loterii, trwa w Okresie Sprzedaży Produktów Promocyjnych, tj. od dnia 4 maja 2018 roku do dnia 7 lipca 2018 roku.
  2. Dokonywanie Zgłoszeń do Loterii trwa w Okresie Zgłoszeń do Loterii, tj. od dnia 7 maja 2018 roku do dnia 7 lipca 2018 roku.
  3. Loteria rozpoczyna się w dniu 4 maja 2018 roku, a kończy w dniu 18 września 2018 roku, przy czym okres ten obejmuje Okres Sprzedaży Produktów Promocyjnych, Okres Zgłoszeń do Loterii oraz czas przeznaczony na losowanie, składanie i rozpatrywanie reklamacji (Okres Loterii). Datą zakończenia Loterii jest dzień zakończenia procedury reklamacyjnej.
 8. WARTOŚĆ PULI NAGRÓD i RODZAJE Nagród w Loterii
  1. W Loterii przyznawane są następujące nagrody (dalej łącznie: „Nagrody”):
   1. 100 nagród głównych (dalej: „Nagroda główna”), w skład każdej Nagrody głównej wchodzi:
    • weekendowy pobyt dla dwóch osób w Hotelu SPA Dr Ireny Eris (do wyboru jedna spośród trzech lokalizacji), o wartości brutto 2 500,00 zł,
    • dodatkowa nagroda pieniężna o wartości brutto 278,00 zł.

    Łączna wartość Nagrody głównej to 2 778,00 zł brutto.
    Opis zasad realizacji Nagrody głównej przedstawiony jest w Załączniku nr 4;

   2. 1000 nagród I stopnia (dalej „Nagroda I stopnia”), każda w postaci karty płatniczej zasilonej kwotą 500,00 zł brutto.

    Opis zasad realizacji Nagrody I stopnia przedstawiony jest w Załączniku nr 5;

   3. 10 000 nagród II stopnia (dalej: „Nagroda II stopnia”), każda w postaci fotoksiążki cewe o wartości 40,00 zł brutto.

    Opis zasad realizacji Nagrody II stopnia przedstawiony jest w Załączniku nr 6;

  2. Łącznie w Loterii jest do wygrania 11 100 Nagród, a łączna wartość puli nagród wynosi 1 177 800 zł brutto (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset złotych brutto).
  3. Każdy Uczestnik (jedna osoba biorąca udział w Loterii) ma prawo tylko do jednej Nagrody głównej, jednej Nagrody I stopnia i jednej Nagrody II stopnia uzyskanej, jako wygrana w Loterii. W przypadku stwierdzenia przypisania więcej niż jednej Nagrody danego rodzaju do tego samego Uczestnika, Uczestnikowi przysługuje prawo tylko do pierwszej przypisanej Nagrody danego rodzaju.
  4. Szczegółowy opis zasad przyznawania Nagród opisany jest w pkt. 9.
  5. Nagrody główne wskazane w pkt. 8.1 a) podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200). Dodatkowa nagroda pieniężna potrącana jest przez płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych przed wydaniem Nagrody rzeczowej i przekazana do urzędu skarbowego tytułem należnego 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od łącznej wartości elementów wchodzących w skład Nagrody.
 9. Sposób prowadzenia Loterii ORAZ PRZYZNANIA NAGRÓD
  1. W dniu 4 maja 2018 roku pod nadzorem Komisji Organizator sporządza listę Kodów, którym są przypisywane Nagrody. Lista jest sporządzona na podstawie losowania liczb ze zbioru liczb porządkowych. Organizator przygotowuje odpowiednią liczbę losów – losy zawierają liczby porządkowe przypisane do każdego Kodu w bazie kodów. Losowanie Nagród dokonywane jest ręcznie poprzez wylosowanie losów. Komisja dokonuje wyboru osoby dokonującej losowania. Losowanie przebiega według następującego harmonogramu: W pierwszej kolejności spośród wszystkich liczb jest losowanych 100 liczb, którym są przypisane Nagrody główne. Następnie z wyłączeniem losów przypisanych do Nagrody głównej, jest losowanych 1000 liczb, którym są przypisane Nagrody I stopnia i kolejno z wyłączeniem losów przypisanych do Nagrody głównej i Nagrody I stopnia losowanych jest 10 000 liczb, którym przypisane są Nagrody II stopnia.
  2. Łącznie losowanych jest 11 100 liczb spośród liczb porządkowych, którym przyporządkowane są Kody. Każde losowanie odbywa się w siedzibie Organizatora. Z przebiegu każdego losowania jest sporządzony protokół, a wylosowane kody są zabezpieczone i wprowadzone do systemu.
  3. Przyznanie Nagród jest zgodne z następującą procedurą:
   • po dokonaniu prawidłowego Zgłoszenia Uczestnik informowany jest o wygranej bądź jej braku poprzez wyświetlenie się na ekranie urządzenia, z którego Uczestnik dokonuje Zgłoszenia, komunikatu. Informacja o wygranej ze wskazaniem rodzaju wygranej Nagrody wyświetla się wyłącznie w sytuacji, gdy Uczestnik zgłosił Kod, do którego przypisana jest Nagroda główna, Nagroda I lub Nagroda II stopnia;
   • w Loterii jest zdefiniowanych 11 100 Kodów z przyznaną Nagrodą.
 10. Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii
  1. Nadzór nad prawidłowością urządzenia i przebiegiem Loterii, w tym udzielaniem informacji na temat Loterii, przeprowadzeniem losowania Nagród, sprawuje powołana przez Organizatora wewnętrzna Komisja nadzoru nad prawidłowością przeprowadzenia Loterii działająca na podstawie wydanego przez Organizatora Regulaminu, zwana dalej „Komisją”, w składzie:
   1. przewodniczący Komisji;
   2. wiceprzewodniczący Komisji;
   3. sekretarz Komisji.
  2. 1Komisja sporządza pisemne protokoły z czynności przeprowadzonych w ramach Loterii, w tym z przebiegu losowania Nagród, które podpisują wszyscy członkowie Komisji.
  3. Do kompetencji Komisji należy również rozpatrywanie wpływających od Uczestników reklamacji i udzielanie Uczestnikom wszelkich informacji na temat Loterii.
  4. W skład Komisji wchodzi osoba uprawniona do nadzorowania przebiegu Loterii promocyjnej, posiadająca zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych i Regulaminu.
  5. Komisja działa w oparciu o regulamin wydany przez Organizatora.
 11. Sposób i termin ogłaszania wyników
  1. Wyniki Loterii zawierające imię, pierwsze sześć cyfr numeru telefonu podanego w Zgłoszeniu, są podane na stronie internetowej www.podarujraffaello.pl i są publikowane po przeprowadzeniu procesu weryfikacji prawa do Nagrody zgodnie z procedurą opisaną w pkt 11.2. - 11.7. poniżej. Laureaci Nagród w Loterii są informowani o wygranej przypisanej do Zgłoszenia komunikatem wyświetlanym niezwłocznie po dokonaniu prawidłowego Zgłoszenia. Równocześnie w przypadku przypisania Nagrody pojawia się informacja o jej rodzaju. Dodatkowo na adres e-mail podany w Zgłoszeniu wysyłana jest informacja o wygranej wraz z opisem, jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać Nagrodę.
  2. W wysłanej informacji drogą mailową do Laureatów Nagrody, Laureaci proszeni są o przesłanie:
   1. własnoręcznie wypełnionego i podpisanego oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu, w przypadku Laureata Nagrody głównej, lub Załącznik nr 2 do Regulaminu w przypadku Laureata Nagrody I stopnia lub Załącznik nr 3 do Regulaminu w przypadku Laureata Nagrody II stopnia zawierające:
    1. imię, nazwisko, adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer budynku/mieszkania na terytorium Polski);
    2. numer telefonu komórkowego – podany w Zgłoszeniu do Loterii;
    3. w przypadku Laureata Nagrody głównej także numeru PESEL oraz serii i numeru dowodu osobistego;
   2. oryginału Zdrapki z Kodem oraz opakowania Produktu Promocyjnego, uprawniających do otrzymania danej Nagrody.
  3. Laureat, który otrzyma informację o Nagrodzie, posiada oryginał Zdrapki z Kodem oraz opakowanie Produktu Promocyjnego uprawniające do otrzymania danej Nagrody oraz spełnia warunki określone w Regulaminie musi w ciągu 3 dni roboczych (decyduje data stempla pocztowego lub data nadania przesyłki kurierskiej) od dnia powiadomienia o Nagrodzie, przesłać zwrotnie na adres wskazany poniżej oświadczenie, oryginał Zdrapki z Kodem oraz opakowanie Produktu Promocyjnego, o których mowa w pkt. 11.2 Regulaminu:

   Adres wysyłki:
   Unlimited Sp. z o.o.
   Skryt. Poczt. 37
   FUP Warszawa 1
   00-920 Warszawa
   Ul. Dobra 56/66
   z dopiskiem ”Loteria Więcej niż tysiąc pięknych gestów”

   Oświadczenie, oryginał Zdrapki z Kodem oraz opakowanie Produktu Promocyjnego muszą wpłynąć do Organizatora w terminie do 14 dni od dnia powiadomienia Laureata o przyznanym prawie do Nagrody zgodnie z pkt. 11.1 powyżej. Powinny one zostać przesłane drogą pocztową (list polecony) lub przesyłką kurierską, bądź dostarczone przez Laureata (lub upoważnioną przez niego osobę) do siedziby Organizatora (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00 – 17.00).
  4. Laureat traci prawo do Nagrody w przypadku:
   1. nieprzesłania lub niedostarczenia do Organizatora w wyznaczonym terminie oświadczenia, oryginalnej Zdrapki z Kodem oraz opakowania Produktu Promocyjnego zgodnie z pkt. 11.3.;
   2. przesłania lub dostarczenia Zdrapki z Kodem, która jest zniszczona lub Kod jest nieczytelny;
   3. niedopełnienia pozostałych warunków Regulaminu.
   W każdym z tych przypadków Organizator powiadamia o fakcie utraty prawa do Nagrody poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres e-mail podany w Zgłoszeniu.
  5. W przypadku wątpliwości dotyczących Loterii rozstrzyga je Komisja. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji na zasadach określonych w pkt. 13. Po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej, Uczestnik ma prawo dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym.
  6. Nagrody niewydane pozostają do dyspozycji Organizatora.
  7. Organizator wskazuje, że powiadomienie Laureatów o wygraniu Nagrody następuje wyłącznie w formie opisanej w niniejszym rozdziale.
 12. Miejsce i termin wydawania nagród
  1. Nagroda główna wydana jest w formie vouchera, przesyłką kurierską na adres wskazany przez Laureata w oświadczeniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. O terminie wydania Nagrody każdy z Laureatów powiadamiany jest mailowo na adres e-mail podany w Zgłoszeniu oraz telefonicznie na numer telefonu, który podany jest w Zgłoszeniu.
  2. Nagrody I stopnia przesyłane są Laureatom przesyłką kurierską lub przesyłką pocztową na adres podany przez Laureata w oświadczeniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. O terminie wysłania Nagrody każdy z Laureatów powiadamiany jest mailowo na adres e-mail podany w Zgłoszeniu oraz telefonicznie na numer telefonu, który podany jest w Zgłoszeniu. Zasady realizacji Nagrody I stopnia opisuje Załącznik nr 5.
  3. Nagrody II stopnia wydawane są Laureatom poprzez udostępnienie kodu, który uprawnia do realizacji tej Nagrody. Sposób realizacji Nagrody II stopnia opisuje Załącznik nr 6. Kod uprawniający do realizacji Nagrody II stopnia wysyłany jest mailowo na adres e-mail podany w Zgłoszeniu.
  4. Ostateczny termin wydania wszystkich Nagród w Loterii upływa z dniem 17 sierpnia 2018 roku.
  5. Nagrody wydane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawa podatkowego.
  6. W Loterii Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani inne nagrody rzeczowe.
  7. W przypadku, gdy:
   1. nie doszło do wydania Nagrody w związku z sytuacjami, o których mowa w pkt. 8.3, 11.4 lub
   2. Laureat odmawia przyjęcia Nagrody poprzez:
    • przesłanie do Organizatora pisemnej informacji o odmowie przyjęcia Nagrody,
    • odmowę przyjęcia przesyłki z Nagrodą;
   Nagrody niewydane pozostają własnością Organizatora.
  8. Od momentu zakupu Nagród do momentu ich wydania Nagrody pozostają własnością Organizatora.
 13. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji. Termin przedawnienia roszczeń
  1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Loterii mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres Organizatora: 02-072 Warszawa, ul. Prezydencka 11, począwszy od daty rozpoczęcia Okresu Loterii, tj. od dnia 4 maja 2018 roku do 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia wydawania Nagród zgodnie z pkt. 12.4 powyżej, tj. do dnia 24 sierpnia 2018 roku. O zachowaniu terminu zgłoszenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, treść żądania oraz zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika w celu rozpatrzenia reklamacji, podpis Uczestnika oraz dopisek „Loteria Więcej niż tysiąc pięknych gestów”.
  2. Złożone reklamacje są rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji.
  3. Zainteresowani są powiadamiani o sposobie rozpatrzenia reklamacji najpóźniej w ciągu 3 dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji. Informacja jest wysłana listem poleconym na adres wskazany w reklamacji Uczestnika.
  4. Termin przedawnienia roszczeń wynikających z Loterii wynosi 6 miesięcy i biegnie od chwili, w której roszczenie stało się wymagalne.
  5. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
  6. 1Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo do dochodzenia swoich praw na drodze postępowania sądowego przed sądami powszechnymi.
 14. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  1. Administratorem danych osobowych Uczestników i Laureatów Loterii, podawanych w formularzach przewidzianych Regulaminem i w zakresie w nim określonym (w przypadku Uczestników imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu komórkowego Uczestnika, wskazanie Produktu Promocyjnego zakupionego przez Uczestnika oraz Kod ze Zdrapki z Kodem), wyrażonych zgód, a w przypadku Laureatów ponadto adres miejsca zamieszkania, a także określonych Regulaminem danych potwierdzających spełnienie warunków udziału w Loterii oraz danych niezbędnych do przyznania i wydania Nagrody (w szczególności daty i godziny dotarcia Zgłoszenia do serwera, adresu IP urządzenia z którego korzysta Uczestnik w celu przypisania zgód do Uczestnika, oraz weryfikacji ilości dokonanych Zgłoszeń) jest Ferrero Polska Commercial sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-952), przy ul. Wiertniczej 126. Dane te będą przetwarzane na podstawie zgody udzielonej przez Uczestnika. W przypadku Uczestnika dane przetwarzane są w celu umożliwienia mu udziału w Loterii, jej organizacji, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia zgodnie z Regulaminem oraz udostępniane Organizatorowi w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji Uczestnika i w tym celu. W przypadku Laureata dane przetwarzane są w celu weryfikacji prawa Laureata do Nagrody, wydania Nagród zgodnie z Regulaminem, ogłoszenia listy Laureatów, oraz udostępniane są Organizatorowi w zakresie niezbędnym do wydania imiennych zaświadczeń o uzyskanej wygranej, prowadzenia ewidencji wymaganych prawem, rozpatrzenia reklamacji, i w tych celach. Dodatkowo do czasu wygaśnięcia roszczeń związanych z organizacją Loterii, dane Uczestników będą przetwarzane przez Ferrero Polska Commercial sp. z o.o. w celu dowodowym na podstawie uzasadnionego interesu polegającego na obronie przed ewentualnymi roszczeniami. Ferrero Polska Commercial sp. z o.o. powierzyła przetwarzanie powyższych danych osobowych Organizatorowi w celu organizacji, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Loterii zgodnie z Regulaminem, w tym wydania Nagród.
  2. Administratorem danych osobowych Laureatów w zakresie w jakim są one przetwarzane w celu realizacji obowiązków: wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, prowadzenia ewidencji wydanych nagród oraz ewidencji wydanych zaświadczeń, wynikających z art. 20 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165) (w szczególności w postaci imienia i nazwiska, imienia ojca, daty i miejsca urodzenia, numeru dowodu tożsamości, numeru PESEL, a w przypadku osób nie posiadających numeru PESEL adresu zamieszkania i obywatelstwa) przetwarzanych w celu wydania zaświadczenia, prowadzenia ewidencji wydanych nagród i zaświadczeń, w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków podatkowych oraz ewidencyjnych związanych z przyznaniem Nagród przetwarzanych w celu wypełnienia obowiązków podatkowych oraz ewidencyjnych, a także danych osobowych Uczestników w zakresie postępowań reklamacyjnych związanych z Loterią (w postaci imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania, a także treści reklamacji oraz jej rozstrzygnięcia) przetwarzanych w celu rozpatrzenia reklamacji, jest Organizator Unlimited sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prezydencka 11, 02-072 Warszawa.
  3. Na podstawie uzasadnionego interesu Ferrero Commercial Polska sp. z o.o., polegającego na dostarczeniu Laureatowi Nagrody I Stopnia zgodnie z Regulaminem, Ferrero Commercial Polska sp. z o.o., udostępni imię, nazwisko i adres zamieszkania Laureata Nagrody I Stopnia mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18 w celu wystawienia przez bank karty, będącej przedmiotem Nagrody I Stopnia.
  4. Organizator udostępni dane kontaktowe Uczestnika dostawcom usług pocztowych lub kurierskich w celu doręczenia Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację lub (działając w imieniu Ferrero Commercial Polska sp. z o.o.) w celu doręczenia Laureatowi Nagrody. Dane te zostaną udostępnione na podstawie uzasadnionego interesu Ferrero Polska Commercial sp. z o.o., Organizatora i Uczestnika polegającego na dostarczeniu Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację oraz wydaniu Laureatowi Nagrody.
  5. Dane zebrane w Loterii odnośnie Laureatów którym Organizator wydał Nagrody będą przetwarzane przez Organizatora przez okres 5 lat od końca roku w którym zakończyła się Loteria, ze względu na obowiązki przechowywania dokumentacji wynikające z przepisów prawa, w tym prawa podatkowego, rachunkowego, a także z uwagi na okres możliwej kontroli Loterii przez odpowiednie organy państwowe. Dane Uczestników i Laureatów będą przetwarzane przez Ferrero Polska Commercial sp. z o.o. przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia Loterii tj. do czasu wygaśnięcia roszczeń związanych z Loterią.
  6. Kompletne wypełnienie formularza zgłoszeniowego z podaniem danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie, a także, w przypadku Laureatów Załączników nr 1, 2 lub 3 jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wzięcia udziału w Loterii i otrzymania Nagrody. Podanie danych osobowych w składanym wniosku o wydanie zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych lub reklamacji, jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne odpowiednio do uzyskania zaświadczenia lub rozpatrzenia reklamacji.
  7. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, Uczestnik powinien zwrócić się z zapytaniem do ich administratora. Jeśli administratorem danych jest Ferrero Polska Commercial sp. z o.o. korespondencję należy kierować pod adres Ferrero Polska Commercial sp. z o.o. ul. Wiertnicza 126, 02-952 Warszawa z dopiskiem na kopercie „dane osobowe - „Więcej niż tysiąc pięknych gestów” lub na adres e-mail inspektora ochrony danych osobowych iod.polska@ferrero.com wpisując „Więcej niż tysiąc pięknych gestów” jako temat wiadomości. Jeśli administratorem danych jest Organizator korespondencję należy kierować pod adres Unlimited sp. z o.o., 02-072 Warszawa, ul. Prezydencka 11 z dopiskiem na kopercie „dane osobowe” lub na adres e-mail inspektora ochrony danych osobowych Unlimited abi@unltd.pl wpisując „dane osobowe” jako temat wiadomości.
  8. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących, prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. W przypadku zmiany lub konieczności uzupełnienia lub poprawienia danych osobowych każdy, kogo dane są przetwarzane zobowiązany jest do ich aktualizacji. W celu realizacji praw, o których mowa powyżej Uczestnik powinien zwrócić się z zapytaniem do właściwego administratora danych w sposób opisany w pkt. 14.7 powyżej. Złożenie żądania usunięcia danych osobowych w Okresie Zgłoszeń do Loterii jest możliwe, lecz uniemożliwia dalszy udział Uczestnika w Loterii.
  9. Każda osoba, której dane są przetwarzane w uzasadnionym interesie administratora danych ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Sprzeciw można wnieść w sposób określony w pkt. 14.7.
  10. Każda osoba, której dane są przetwarzane na podstawie zgody ma prawo w dowolnym momencie do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Ferrero Polska Commercial sp. z o.o. przy czym nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać w sposób określony w pkt. 14.7.
  11. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego powołanego w celu ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
 15. Postanowienia końcowe
  1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o dotarciu Zgłoszenia do Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ Zgłoszenia dokonanego za pomocą strony www.podarujraffaello.pl, co zostanie potwierdzone wiadomością wyświetlaną na ekranie zgodnie z pkt. 5.1 d) Regulaminu.
  2. Ze względów logistycznych, Produkty promocyjne ze Zdrapką z Kodem mogą być dostępne w sprzedaży poza Okresem Sprzedaży Produktów Promocyjnych, jednakże poza Okresem Zgłoszeń do Loterii ich udział w Loterii nie będzie możliwy.
  3. Wykorzystanie przez Uczestnika programów komputerowych lub użycie innych środków technicznych generujących automatyczne zgłoszenie Kodu powoduje utratę statusu Uczestnika i utratę prawa do Nagrody.
  4. Organizator zgodnie z zapisami art. 20 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych jest zobowiązany na żądanie Laureata wystawić imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego wygranej.
  5. Przy prowadzeniu Loterii Organizator opiera się na treści Regulaminu oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2018, poz. 165 ), a także na przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. 2017, poz. 459, z póź. zm.) oraz obowiązujących przepisach prawa. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa.
  6. Regulamin Loterii jest udostępniony do wglądu wszystkim zainteresowanym w Okresie Loterii, począwszy od dnia jej rozpoczęcia, na stronie internetowej www.podarujraffaello.pl oraz w siedzibie Organizatora, od poniedziałku do piątku pomiędzy godziną 10:00 a 17:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (dni robocze). Na prośbę Uczestnika Regulamin zostanie przesłany przez Organizatora na adres e-mail wskazany przez Uczestnika.
  7. Uczestnik przed przystąpieniem do Loterii powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Zgłaszając udział w Loterii Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z postanowieniami Regulaminu i zobowiązuje się przestrzegać zasad Loterii określonych w Regulaminie.
Pobierz regulamin
10000
fotoalbumów, w których
uwiecznisz najpiękniejsze chwile
1000 kart płatniczych
o wartości
500 zł
100 weekendów dla 2 osób
w jednym z trzech
ekskluzywnych
Hoteli SPA

W loterii do wygrania więcej niż tysiąc pięknych nagród od Raffaello. Więcej informacji znajdziesz w regulaminie.

Lista laureatów loterii
 • weekend dla 2 osób w jednym z trzech ekskluzywnych Hoteli SPA

   Lista laureatów zostanie opublikowana wkrótce...

  • karta płatnicza o wartości 500 zł

    Lista laureatów zostanie opublikowana wkrótce...

   • fotoalbum

     Lista laureatów zostanie opublikowana wkrótce...

    Kontakt

    Zgłoszeń do loterii można dokonywać od 7.05.2018 r.